Farmakologi.nu

Månad: februari 2015

Neurogen smärta

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika. Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till…

Ortosterisk

Med en ortosterisk ligand innebär det att den binder till samma bindningsställe som liganden.

Transportprotein

Transportproteiner syftar till att förflytta polära substanser och joner över membran. Transportproteiner förekommer bl.a. i njurtubuli, tarmepitelet och i nervterminaler.

Steady state

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter cirka 5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp, och ett s.k ”steady…

Receptornedreglering

Receptornedreglering innebär att antalet tillgängliga receptorer på cellytan minskar genom endocytos (internalisering).

Prodrug

När ett läkemedel är en s.k. prodrug innebär det att det är inaktivt vid administrering, och det är metaboliten som är den aktiva substansen och utövar effekt. Exempel på prodrugs: • Azatioprin metaboliseras…

Prostaglandin E2

Prostaglandin E2 (PGE2) bidrar till lokal vasodilatation, ökad kapillär permeabilitet, stimulering av smärtfibrer, migrering av vita blodceller och fagocytos och feber.

Läkemedelsgenomgång

2012 kom en ändringsförfattning från Socialstyrelsen där det finns beskrivet hur en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska se ut. Nedan följer en kort beskrivning av dessa utifrån författningen. För mer information, se Socialstyrelsens…

Njurfunktion

Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min Avancerad njursvikt 15-29 ml/min Terminal njursvikt < 15 ml/min

NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug)

NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drug). NSAID åstadkommer tre terapeutiska funktioner; antiflammatorisk, analgetisk och antipyretisk. Från fosfolipider i cellväggarna och med hjälp av av fosfolipaser skapas arakidonsyra. Arakidonsyra kommer mha COX-1 och COX-2…

äldsta Posts »
Sida 1 av 2