Archives : mars-2015

Home » 2015 » mars

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från ett visst läkemedel. Man anger clearance i milliliter blod som renats från ett visst läkemedel per minut (ml/minut) Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) ..

Read more