Farmakologi.nu

Månad: augusti 2015

Faciliterad diffussion

Faciliterad diffusion är ett av flera sätt för molekyler att transporteras över ett cellmembran. På cellmembrans yta finns ett s.k transportprotein (pumpprotein) som är specifikt för olika molekyler. När molekylen binder till transportproteinet…

Luktreceptorer

Luktreceptorer finns i näsans luktslemhinna samt i munnen för och medierar smakerna beskt och sött. Dessa receptorer tillhör gruppen G-proteinkopplade receptorer. Människan har ett stort antal luktreceptorer, vilket gör att vi har förmågan…

Antagonist

En antagonist binder sig till receptorn utan att utlösa en aktivering eller stimulering. Antagonisten kan förhindra att agonisten binder till receptorn, och blockerar således agonistens effekt.

Agonist

En agonist kan inducera (aktivera) en effekt på en receptor. När agonisten binder till receptorn leder det till en sekvens av händelser.

Potens

Potens är den dos av läkemedel som behöver tillföras för att få en farmakologisk effekt. Ju mindre dos som krävs, desto mer potent är läkemedlet.

Läkemedelsinteraktion

Med läkemedelsinteraktion avses att läkemedel X påverkar effekten av läkemedel Y. Dessa interaktioner kan vara av både farmakokinetisk och farmakodynamisk karaktär. Farmakokinetiska interaktioner kan påverka läkemedlets absorption, distribution, metabolism och elimination. Ett exempel…

Farmakokinetik

Farmakokinetiken ( = vad kroppen gör med läkemedlet) beskriver kroppens påverkan på läkemedlet över tiden. Ett viktigt begrepp inom farmakokinetiken är clearance. Clearance är den volym av en kroppsvätska från vilket ett läkemedel elimineras…

Parenteral administration

Parenteralt = ”vid sidan av tarmen”. När ett läkemedel administreras parenteralt, ges medlet ofta via en injektion. Vid detta administreringssätt behöver inte läkemedlet passera någon barriär för att nå cirkulationen, och används ofta…

Topikal administration

Topikal administration innebär en lokal applicering, där man önskar en lokal effekt. Korticosteroider är ett exempel där ofta topikal administrering används där substansen appliceras i form av en salva. Ögonsalvor, vagitorier och näsdroppar…

Sublingual administration

Sublingual betyder ”under tungan”. När läkemedel administrering lokalt i munnen tas det upp av munslemhinnan. Ett läkemedel som administreras sublingualt kommer nå den systemiska cirkulationen utan att passera portaådern och därför undvika förstapassagemetabolism….

äldsta Posts »
Sida 1 av 2