Archives : augusti-2015

Home » 2015 » augusti

Faciliterad diffusion är ett av flera sätt för molekyler att transporteras över ett cellmembran. På cellmembrans yta finns ett s.k transportprotein (pumpprotein) som är specifikt för olika molekyler. När molekylen binder till transportproteinet sker en transport genom cellmembranet. Vid s.k ”aktiv transport” kan molekyler och substanser passera mot koncentrationsgradienten, men detta är inte möjligt med ..

Read more

Luktreceptorer finns i näsans luktslemhinna samt i munnen för och medierar smakerna beskt och sött. Dessa receptorer tillhör gruppen G-proteinkopplade receptorer. Människan har ett stort antal luktreceptorer, vilket gör att vi har förmågan att känna så många olika lukter. Luktreceptorerna kallas också odorantr..

Read more

Med läkemedelsinteraktion avses att läkemedel X påverkar effekten av läkemedel Y. Dessa interaktioner kan vara av både farmakokinetisk och farmakodynamisk karaktär. Farmakokinetiska interaktioner kan påverka läkemedlets absorption, distribution, metabolism och elimination. Ett exempel på en farmakokinetisk interaktion är tetracyklin och järnpreparat. När dessa administreras samtidigt bildar de ett komplex vilket absorberas dåligt. En vanlig interaktion ..

Read more

Farmakokinetiken beskriver kroppens påverkan på läkemedlet över tiden. Ett viktigt begrepp inom farmakokinetiken är clearance. Clearance är den volym av en kroppsvätska från vilket ett läkemedel elimineras över en viss tid. Den totala hastigheten ett läkemedel elimineras är proportionell mot medlet clearance och medlets koncentration. Eliminationshastigheten = Clearance * läkemedlets kon..

Read more

Parenteralt = ”vid sidan av tarmen”. När ett läkemedel administreras parenteralt, ges medlet ofta via en injektion. Vid detta administreringssätt behöver inte läkemedlet passera någon barriär för att nå cirkulationen, och används ofta då en snabb effekt är önskvärd. De vanligaste parenterala administrationsvägarna är intravenös (i.v), intramuskulärt (i.m) och subkutan (s.c). Andra parenterala administrationssätt är ..

Read more

Topikal administration innebär en lokal applicering, där man önskar en lokal effekt. Korticosteroider är ett exempel där ofta topikal administrering används där substansen appliceras i form av en salva. Ögonsalvor, vagitorier och näsdroppar är andra exempel på topikala administreringsformer. Trots att topikal administrering har en lokal effekt absorberas dock substansen i vissa fall även och ..

Read more

Sublingual betyder ”under tungan”. När läkemedel administrering lokalt i munnen tas det upp av munslemhinnan. Ett läkemedel som administreras sublingualt kommer nå den systemiska cirkulationen utan att passera portaådern och därför undvika förstapassagemetabolism. Sublingual administrering kräver att läkemedlet är fettlösligt. Nitroglycerin, som används för att häva kärlkramp, kan administreras sublingualt. En systemeffekt ses redan efter ..

Read more