Archives : september-2015

Home » 2015 » september

När ett läkemedel absorberats till cirkulationen kommer läkemedlet sedan fördelas till kroppens alla vävnader. I vilken omfattning som läkemedlet fördelas bestäms bl.a. av substansens egenskaper såsom fettlöslighet, laddning vid fysiologiskt pH. Distributionsvolym är ett mått på denna distribution och anges i liter eller liter/kg. Ju mindre mängd läkemedel som stannar kvar i blodbanan, desto större ..

Read more

Biologisk tillgänglighet (biotillgänglighet) är ett mått på hur stor andel en läkemedelssubstans som når den systemiska cirkulationen. Vid per oral administrering kommer läkemedlet passera levern innan den systemiska cirkulationen nås, detta kallas för en ”första passage”-effekt . Många läkemedel metaboliseras i stor del redan vid denna första passage genom levern och tunntarm. Läkemedlet biologiska tillgänglighet är också ..

Read more

Blodtrycket bestäms av perifer resistans (motståndet i perifera kärl) och hjärtminutvolym (slagvolym x frekvens). Dessa två fysiologiska parametrar är även angreppspunkter för många antihypertensiva läkemedel. Hypertoni betyder högt blodtryck och är en våra vanligaste folksjukdomar. Hypertoni har flera allvarliga konsekvenser om det inte behandlas såsom hjärtsvikt och stroke. Normalt blodtryck: 120/80 mmHg Mild hypertension: 140-180/90-105 ..

Read more

Paracetamol är den aktiva substansen i Alvedon, men andra kända generikapreparat är även Panodil och Pinex. Verkningsmekanismen för paracetamol är oklar, men substansen har en analgetisk (smärstillande) och antipyretisk (febernedsättande) effekt. Paracetamol omvandlas till den reaktiva metaboliten N-acetyl-imidochinon, som i sin tur inaktiveras genom bindning till glutation. Om det bildas för mycket metaboliter (som vid ..

Read more

Histamin syntetiseras och lagras i ex. mastceller, och frisätts vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Histamin verkar sedan genom att aktivera histaminreceptorer. H1-receptorer: Vasodilatation, kontraktion av glatt muskulatur i bronkerna, ökad kärlpermabilitet (svullnad, rodnad) H2-receptorer: Stimulering av magsaftsekretion, ökar hjärtfrekvens (cimetidin, ranitidin och famotidin är kompetetiva H2-antagonister) H3-receptorer: Presynaptisk au..

Read more

Vid 0:e (nollte) ordningens kinetik är eliminationshastigheten konstant på grund av att enzymsystem är mättade. Läkemedel som elimineras enligt denna kinetik är väldigt känsliga för dosökning. Alkohol är ett exempel på en substans där denna kinetik tillämpas. Se även 1:a ordningen..

Read more

ED-50 står för ”Effective dose-50”. Med ED-50 avses koncentrationen av ett läkemedel som ger 50% av dess maximala effekt. Värdet på ED-50 är relaterat till läkemedlets potens. Ju lägre ED-50, desto mer potent är läkemedlet. ED-50 är ett vanligt farmakologiskt begrepp i dos-respo..

Read more