Farmakologi.nu

Kategori: Farmakologi

Ecstasy (3,4 metylendioxymetamfetamin, MDMA)

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en…

Idiosynkrasi

Idiosynkrasi inom farmakologin avser en abnorm reaktion på en liten mängd läkemedel som inte är av immunoallergisk natur.

Ortosterisk

Med en ortosterisk ligand innebär det att den binder till samma bindningsställe som liganden.

Steady state

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter cirka 5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp, och ett s.k ”steady…

Receptornedreglering

Receptornedreglering innebär att antalet tillgängliga receptorer på cellytan minskar genom endocytos (internalisering).

Prodrug

När ett läkemedel är en s.k. prodrug innebär det att det är inaktivt vid administrering, och det är metaboliten som är den aktiva substansen och utövar effekt. Exempel på prodrugs: • Azatioprin metaboliseras…