Farmakologi.nu

Kategori: Läkemedel

Neurogen smärta

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika. Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till…

NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug)

NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drug). NSAID åstadkommer tre terapeutiska funktioner; antiflammatorisk, analgetisk och antipyretisk. Från fosfolipider i cellväggarna och med hjälp av av fosfolipaser skapas arakidonsyra. Arakidonsyra kommer mha COX-1 och COX-2…

Sulfonureider

Sulfonureider (ett peroralt antidiabetika) stimulerar till frisättning av insulin från de Langerhansa öarna, och har således en blodsockersänkande effekt. Behandling med sulfonureider kräver att patienten fortfarande har en viss insulinproduktion kvar.

Statiner

Statiner är lipidsänkande läkemedel, och behandling har visats effektiv för både kvinnor och män i syfte att minska hjärt-kärlsjukligheten. Statiner hämmar enzymet HMG-CoA-reduktas. Detta leder till en sänkning av LDL-kolesterol. Då metabolisering i…

SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)

SSRI (Selective serotinin reuptake inhibitors) verkar genom att förstärka den egna serotonerga transmissionen genom att hämma återupptaget av serotonin. SSRI-preparat har relativt hög selektivitet för 5-HT. SSRI-preparat är mindre benägna att orsaka antikolinerga…

Insulin

Peptidhormonet insulin bildas i betacellerna på langerhanska öarna i pankreas endokrina del. Betacellerna känner av glukoskoncentrationen i blodet genom att glukos transporteras in i betacellerna via GLUT-2 (glukostransportör-2). Inne i betacellerna metaboliseras glukoset…

Digoxin

Digoxin är ett inotropt läkemedel. Var på 80-talet ett förhandshansläkemedel men studier på 90-talet har visat att det inte finns stora mortalitetsvinster. Däremot minskar digoxin antalet sjukhusinläggningar. Har patienten förmaksflimmer och hjärtsvikt är…

Sida 2 av 2
« Nyare Inlägg