Halveringstid är är tiden det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften.
T½ = 0,7 x Distributionsvolym / Clearance.
Ju mer läkemedel som distribueras ut i vävnaderna (distributionsvolym) desto längre halveringstid.
Tvärtom gäller för clearance, vilket är ett mått hur effektivt kroppen metaboliserar och utsöndrar ett visst läkemedel. Ett högt clearance ger en kortare halveringstid.
Hur ofta ett läkemedel doseras bestäms bl.a utifrån läkemedlets halveringstid.