När ett läkemedel absorberats till cirkulationen kommer läkemedlet sedan fördelas till kroppens alla vävnader. I vilken omfattning som läkemedlet fördelas bestäms bl.a. av substansens egenskaper såsom fettlöslighet, laddning vid fysiologiskt pH. Distributionsvolym är ett mått på denna distribution och anges i liter eller liter/kg.

Ju mindre mängd läkemedel som stannar kvar i blodbanan, desto större blir distributionsvolymen.

Ett läkemedel som är en svag syra tenderar att i hög grad binda till plasmaproteinet Albumin, vilket medför att en ökad mängd läkemedel stannar i blodbanan vilket ger en mindre distributionsvolym.

Distributionsvolym (Vd) = Dos (d) / Koncentration (c)