När ett läkemedel är en s.k. prodrug innebär det att det är inaktivt vid administrering, och det är metaboliten som är den aktiva substansen och utövar effekt.

Exempel på prodrugs:
• Azatioprin metaboliseras till till den aktiva metaboliten mercaptopurine
• Enalapril metaboliseras genom hydrolysering till den aktiva metaboliten enalaprilat
• Spironolakton metaboliseras till den aktiva metaboliten kanrenon.
• Kodein metaboliseras till den aktiva metaboliten morfin