Farmakologi.nu

Biotransformation (Fas 1 & Fas 2)

Med begreppet biotransformation syftar man på kroppens sätt att ”göra om” läkemedel till icke-toxiska och vattenlösliga substanser som kan elimineras via njurarna. Inom farmakologin delar man in biotransformationen i två faser – Fas 1 & Fas 2.

Vissa läkemedel kan behöva genomgå både Fas 1 och Fas 2-transformationen för att kunna göras inaktiv och sedan elimineras. Medans vissa läkemedel endast genomgår en av dessa omvandlingar. Detta beror på läkemedlets struktur.

Den absolut största delen av biotransformation görs i levern. Men viss biotransformation görs även perifert, samt i mag-tarmsystemet.

Fas 1 modifierar läkemedlets struktur genom att göra den vattenlöslig (hydrofil). Genom att förändra strukturen på läkemedlet på så sätt att den blir mer polär, dvs mer negativt laddad i ena änden av läkemedelsmolekylen, kan kroppen lättare eliminera läkemedlets metabolit.

CYP-enzymer hör till Fas 1.

Ett enzym som inte tillhör CYP-familjen, men som ändå tillhör Fas 1 är alkoholdehydrogenas (ADH), som är det första enzymet av två som bryter ner etanolen från alkoholhaltiga drycker.

Fas 2, som också kallas för konjugeringsfasen, associeras med enzymer som kallas för transferaser. Som namnet antyder så överför (eng; transfer) enzymet polära molekyler på ett läkemedels molekylstruktur, i syfte att göra det icke-toxiskt och vattenlösligt. Dessa transferaser kopplar på – konjugerar – kroppsegna hydrofila molekyler till läkemedlet.

Exempel på grupper som binds på läkemedelsmolekylen, med hjälp av olika transferaser.

Detta (ovan) kallas för en konjugerande reaktion. Produkten kallas för ett konjugat.

Majoriteten av läkemedel som passerar någon, eller båda, av biotransformationens två faser- blir inaktiva. Det finns dock undantag på detta. Vissa substanser, som t.ex heroin och acetylsalicylsyra är s.k prodrugs. En prodrug är en substans som inte utövar någon effekt innan substansen har genomgått någon av ovanstående reaktioner – för att då bli aktiv. Heroin, t.ex. omvandlas till morfin och acetylsalicylsyra omvandlas till Salicylat genom hydrolys.

Exit mobile version