Farmakologi.nu

Distributionsvolym

Distributionsvolym är ett farmakokinetiskt begrepp som beskriver hur väl ett läkemedel fördelar sig i kroppen efter administrering. Distributionsvolymen ger en bild över hur mycket av läkemedlet som stannar kvar i blodbanan, jämfört med hur mycket som sprids ut (distribueras) till kroppens organ och vävnader.

Vad påverkar ett läkemedels distributionsvolym?

Distributionsvolymen kan påverkas av flera faktorer, såsom läkemedlets fettlöslighet, laddning vid fysiologiskt pH, proteinbindning och storlek. Genom att förstå ett läkemedels distributionsvolym kan man göra mer precisa doseringsberäkningar och förutsäga hur läkemedlet kommer att bete sig i kroppen. Distributionsvolym är ett mått och anges i liter eller liter/kg.

Exempel på ett läkemedel med låg distributionsvolym:

Läkemedlet digoxin har en låg distributionsvolym, på grund av dess egenskaper.

Exempel på läkemedel med hög distributionsvolym

Läkemedlet diazepam (en bensodiazepin) har hög distributionsvolym. Diazepam är fettlösligt och kan därför enkelt passera över cellmembran. Läkemedlet distribueras snabbt i kroppens fettvävnader och passerar även över blod-hjärnbarriären (där diazepam utövar sin sedativa och ångestdämpande effekt). Den höga distributionsvolymen bidrar också till diazepams långa halveringstid. Det är också värt att känna till att diazepams aktiva metaboliter också är fettlösliga.

Hur beräknas ett läkemedels distributionsvolym?

Distributionsvolym (Vd) = Mängd läkemedel i kroppen / Koncentration av läkemedel i plasma.

Exempel: En patient får en intravenös dos på 100 mg av ett läkemedel. Efter en viss tidpunkt uppmäts läkemedlets plasmakoncentration till 10 mg/L. Använder man då formeln ovan så blir distributionsvolymen:

Distributionsvolym (Vd) = 100 mg / 10 mg/L.

Distributionsvolymen är 10 L.

Exit mobile version