Farmakologi.nu

Läkemedelsinteraktion

Med läkemedelsinteraktion avses att läkemedel X påverkar effekten av läkemedel Y. Dessa interaktioner kan vara av både farmakokinetisk och farmakodynamisk karaktär.
Farmakokinetiska interaktioner kan påverka läkemedlets absorption, distribution, metabolism och elimination. Ett exempel på en farmakokinetisk interaktion är tetracyklin och järnpreparat. När dessa administreras samtidigt bildar de ett komplex vilket absorberas dåligt.

En vanlig interaktion är att Läkemedel X ökar metabolismen av läkemedel Y (enzyminduktion). Detta leder till att plasmakoncentrationen av läkemedel Y minskar. Ett stort antal läkemedel besitter denna egenskap att inducera läkemedelsmetaboliserande enzym.
Läkemedel X kan också hämma metabolismen av läkemedel Y, vilket leder till en ökning av läkemedel Y’s plasmakoncentration. Många läkemedel hämmar P450-enzymer.Exit mobile version