Farmakologi.nu

Parenteral administration

Parenteralt = ”vid sidan av tarmen”. När ett läkemedel administreras parenteralt, ges medlet ofta via en injektion. Vid detta administreringssätt behöver inte läkemedlet passera någon barriär för att nå cirkulationen, och används ofta då en snabb effekt är önskvärd.
De vanligaste parenterala administrationsvägarna är intravenös (i.v), intramuskulärt (i.m) och subkutan (s.c).
Andra parenterala administrationssätt är intraarteriellt (i artär), intrathekal (i led) och epiduralt (i ryggmärgsvätskan) och intraperitonealt (i bukhinnan).

Exit mobile version