Farmakologi.nu

Receptornedreglering

Receptornedreglering innebär att antalet tillgängliga receptorer på cellytan minskar genom endocytos (internalisering).

Receptornedreglering (även kallad downregulation) är en biologisk process där antalet receptorer för en viss molekyl på cellens yta minskar. Denna process kan ske som en anpassning till långvarig eller hög exponering för en ligand (t.ex. en neurotransmittor, hormon eller läkemedel) och leder till en minskad känslighet för den aktuella liganden.

Receptornedreglering kan påverka läkemedelsresponsen och kan vara en faktor i utvecklingen av tolerans för vissa läkemedel. Till exempel, vid långvarig användning av opioider (t.ex. morfin) för smärtlindring kan kroppen minska antalet opioidreceptorer på cellernas yta. Detta minskar känsligheten för opioider och kan leda till att patienten behöver högre doser av läkemedlet för att uppnå samma smärtlindring.

Nedreglering kan också inträffa när cellen utsätts för höga koncentrationer av hormoner eller neurotransmittorer, vilket kan leda till att cellen blir mindre känslig för dessa signaler och därmed minska dess funktionella respons. Det är viktigt att veta att receptornedreglering är en reversibel process. När exponeringen för liganden minskar kan antalet receptorer på cellens yta återgå till normala nivåer, en process som kallas uppreglering eller receptoråterhämtning.

Exit mobile version