Farmakologi.nu

Farmakogenetik (och dess användningsområden)

Farmakogenetik

Farmakogenetik är ett snabbt växande forskningsområde inom farmakologi som studerar hur en persons genetiska variation påverkar kroppens respons på läkemedel. Det handlar om att undersöka hur skillnader i gener kan förklara varför olika personer reagerar olika på samma läkemedel, både när det gäller effektivitet och risk för biverkningar.

Målet med farmakogenetik är att förbättra läkemedelsbehandlingen genom att ta hänsyn till den genetiska profilen hos den enskilda patienten. Detta kan innebära att justera doseringen av ett läkemedel eller att välja ett annat läkemedel som är mer lämpligt för patienten baserat på deras genetiska information. Genom att förstå hur genetiska variationer påverkar läkemedelsrespons kan forskare och läkare arbeta mot en mer personanpassad medicin, där behandlingen anpassas efter den enskilda patientens genetiska egenskaper. Detta kan i sin tur leda till ökad effektivitet, minskad risk för biverkningar och en bättre hälsa för patienten.

Farmakogenetikens historia

Begreppet farmakogenetik myntades redan på 1950-talet av den tyske genetikern Freidrich Vogel då han observerade att skillnader i genetisk uppsättning kunde påverka individens respons på ett läkemedel. Några år senare upptäcker den svenska farmakologen och nobelpristagaren Arvid Carlsson att patienter som får tuberkulosläkemedel (isoniazid) får olika terapeutisk effekt på grund av deras genetiska förmåga att metabolisera läkemedlet. Under 70- och 80-talet får forskare allt större kunskaper kring hur genetiska variationer i leverenzymer (som cytokrom P-450-enzymer) påverkar en individs läkemedelsrespons. När det mänskliga genomet kartläggs under 1990-2000-talet får man en ytterligare förståelse för hur genetiska variationer påverkar läkemedelsresponsen. I dag blir farmakogenetiska test allt mer tillgängliga vilket gör det möjligt med en mer utvecklad personlig medicinering utifrån individens genetiska profil.

Farmakogenetikens användningsområden

Exit mobile version