Farmakologi.nu

Typ A- och B-biverkningar

WHO:s definition på läkemedelsbiverkning: En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel som inträffar vid doser som normalt används på människor vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för återställande eller korrigering för att påverka fysiologiska funktioner.

Läkemedelsbiverkningar delas in i typ A och typ B.

Typ A:
– Vanliga
– Relaterade till farmakologisk effekt
– Dosberoende
– Förutsägbara

Eftersom typ A-biverkningar är dosberoende är de möjliga att förhindra genom att justera dos.
Ex. på typ A-biverkningar är hypoglykemi vid insulinbehandling, eller blödning vid behandling med antikoagulantia.

Typ B:
– Ovanliga
– Ej relaterade till farmakologisk effekt
– Ej förutsägbara, individrelaterade
– Inga djurmodeller för biverkningen

Hit hör allergiska reaktioner. Typ B-biverkningar kan sällan förutsägas med experimentella studier.

Äldre människor löper 2-3 gånger högre risk att drabbas av läkemedelsbiverkningar jämfört med yngre åldersgrupper på
grund av att kroppen förändras fysiologiskt med stigande ålder. Läs mer om farmakokinetiska förändringar hos äldre här.
Exit mobile version