Farmakologi.nu

Kategori: Fysiologi

Blodtryck

Blodtrycket bestäms av perifer resistans (motståndet i perifera kärl) och hjärtminutvolym (slagvolym x frekvens). Dessa två fysiologiska parametrar är även angreppspunkter för många antihypertensiva läkemedel. Hypertoni betyder högt blodtryck och är en våra…

Histamin

Histamin syntetiseras och lagras i ex. mastceller, och frisätts vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Histamin verkar sedan genom att aktivera histaminreceptorer. H1-receptorer: Vasodilatation, kontraktion av glatt muskulatur i bronkerna, ökad kärlpermabilitet (svullnad, rodnad)…

Algogener

Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden blir öm även vid lättare beröring. Algogena substanser är bl.a serotonin, histamin, bradykinin,…

Neurogen smärta

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika. Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till…

Transportprotein

Transportproteiner syftar till att förflytta polära substanser och joner över membran. Transportproteiner förekommer bl.a. i njurtubuli, tarmepitelet och i nervterminaler.

Prostaglandin E2

Prostaglandin E2 (PGE2) bidrar till lokal vasodilatation, ökad kapillär permeabilitet, stimulering av smärtfibrer, migrering av vita blodceller och fagocytos och feber.

Njurfunktion

Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min Avancerad njursvikt 15-29 ml/min Terminal njursvikt < 15 ml/min