Category : Fysiologi

Home » Archive by category : Fysiologi

Blodtrycket bestäms av perifer resistans (motståndet i perifera kärl) och hjärtminutvolym (slagvolym x frekvens). Dessa två fysiologiska parametrar är även angreppspunkter för många antihypertensiva läkemedel. Hypertoni betyder högt blodtryck och är en våra vanligaste folksjukdomar. Hypertoni har flera allvarliga konsekvenser om det inte behandlas såsom hjärtsvikt och stroke. Normalt blodtryck: 120/80 mmHg Mild hypertension: 140-180/90-105 ..

Read more

Histamin syntetiseras och lagras i ex. mastceller, och frisätts vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Histamin verkar sedan genom att aktivera histaminreceptorer. H1-receptorer: Vasodilatation, kontraktion av glatt muskulatur i bronkerna, ökad kärlpermabilitet (svullnad, rodnad) H2-receptorer: Stimulering av magsaftsekretion, ökar hjärtfrekvens (cimetidin, ranitidin och famotidin är kompetetiva H2-antagonister) H3-receptorer: Presynaptisk au..

Read more

Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden blir öm även vid lättare beröring. Algogena substanser är bl.a serotonin, histamin, bradykinin, leukotriener och prosta..

Read more

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika. Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till geriatriska ..

Read more

Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min Avancerad njursvikt 15-29 ml/min Terminal njursvikt <..

Read more