Farmakologi.nu

Kategori: Farmakokinetik

Parenteral administration

Parenteralt = ”vid sidan av tarmen”. När ett läkemedel administreras parenteralt, ges medlet ofta via en injektion. Vid detta administreringssätt behöver inte läkemedlet passera någon barriär för att nå cirkulationen, och används ofta…

Topikal administration

Topikal administration innebär en lokal applicering, där man önskar en lokal effekt. Korticosteroider är ett exempel där ofta topikal administrering används där substansen appliceras i form av en salva. Ögonsalvor, vagitorier och näsdroppar…

Sublingual administration

Sublingual betyder ”under tungan”. När läkemedel administrering lokalt i munnen tas det upp av munslemhinnan. Ett läkemedel som administreras sublingualt kommer nå den systemiska cirkulationen utan att passera portaådern och därför undvika förstapassagemetabolism….

Plasmaproteinbindning

Plasmaproteiner har stor förmåga att binda läkemedel. Ett viktigt plasmaprotein är albumin. Albumin har på sin yta möjlighet att binda både basika och sura läkemedel. En hög plasmaproteinbindning gör att mycket av läkemedlet…

Clearance

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från…

Steady state

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter cirka 5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp, och ett s.k ”steady…

Sida 2 av 2
« Nyare Inlägg