Clearance

Fyrkant

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från ett visst läkemedel. Clearance mäts vanligtvis i milliliter per minut och kan vara olika för olika läkemedel eller substanser. En hög clearance innebär att läkemedlet eller substansen elimineras snabbt från kroppen, medan en låg clearance betyder att läkemedlet eller substansen bryts ner och elimineras långsamt.

Clearance för t.ex. paracetamol kan beräknas genom att mäta paracetamolkoncentrationen i blodet vid olika tidpunkter och använda dessa värden för att beräkna elimineringstiden för paracetamol från kroppen.

En vanlig metod för att beräkna clearance för paracetamol är att använda tvåpunktsmetoden. Detta innebär att man tar två blodprover vid olika tidpunkter efter att läkemedlet administrerats och använder dessa värden för att beräkna elimineringshastigheten.

För att använda tvåpunktsmetoden för att beräkna clearance för paracetamol, så tar man först ett blodprov direkt innan läkemedelsadministrering, och sedan ett andra prov efter att läkemedlet har administrerats och hunnit nå jämviktstillstånd. Genom att mäta koncentrationen av paracetamol i blodet vid dessa två tidpunkter kan man beräkna elimineringstiden för paracetamol från kroppen.

Clearance för paracetamol kan sedan beräknas med följande formel:

Clearance = dos / (AUC x 0,693)

där dos är den administrerade dosen av paracetamol, AUC är området under koncentrations-tid-kurvan och 0,693 är en konstant som används för att omvandla elimineringshastigheten från logaritmisk till linjär skala.

Det finns också andra mer avancerade metoder som kan användas för att beräkna clearance för paracetamol, inklusive icke-linjär modellering och farmakokinetiska simuleringar, men tvåpunktsmetoden är den vanligaste och enklaste metoden som används i klinisk praxis.

Kommentar

2 svar på “Clearance”

  1. Borde inte clearence kunna överstiga GFR? Tex om levern meatboliserar det separat, eller om läkemedlet också sekreteras efter glomeruli i njuren?

    1. Ja, det är möjligt att clearance kan överstiga GFR (glomerulär filtrationshastighet) under vissa omständigheter. GFR mäter hastigheten som blodet filtreras genom njurarna, medan clearance återspeglar elimineringen av läkemedel från kroppen som sker via både njurarna och andra organ, såsom levern.

      Om ett läkemedel metaboliseras i levern och utsöndras från kroppen via gallan eller tarmarna, så kan clearance öka utöver GFR. Om läkemedlet också utsöndras efter glomeruli i njurarna, kan det också öka clearance bortom GFR.

      Det är därför det är viktigt att titta på flera olika faktorer när man bedömer läkemedelseliminering och dosering, inklusive hur läkemedlet metaboliseras och elimineras från kroppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.