Memantin och dess potentiella fördelar vid autism och OCD

Fyrkant

Memantin är ett läkemedel som tillhör gruppen NMDA-receptorantagonister. Det används främst för behandling av Alzheimers sjukdom, men det har också visat sig vara en potentiellt lovande för behandling av symtom vid bl.a. autism (ASD) och tvångssyndrom (OCD). På FASS finns memantin i bland annat läkemedlen Ebixa, Marbodin, Mentixa och Memantine Sandoz. Memantin har utvecklats av det tyska läkemedelsföretaget Merz Pharmaceuticals. Läkemedlet introducerades på marknaden 1982.

Memantins farmakodynamik och dess potential

Farmakologiskt sett fungerar memantin genom att blockera N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorn, som är en typ av glutamat-receptor i hjärnan. Genom att blockera denna receptor hämmar memantin överdriven glutamataktivitet, och därmed reglerar hjärnans signaleringssystem.

Vid autism och tvångssyndrom tyder forskning på att det kan finnas en obalans i glutamat-systemet i hjärnan. Memantin kan hjälpa till att återställa denna obalans genom att minska överdriven glutamataktivitet. Detta kan förbättra symtom som är förknippade med dessa tillstånd, inklusive minskade tvångshandlingar och förbättrad social interaktion och responsivitet. Memantin har visats ge betydande förbättingar av beteendesymtom vid ASD i kliniska prövningar med patienter i olika åldrar (källa). Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa resultat är preliminära och att mer forskning behövs för att fastställa effektiviteten och säkerheten hos memantin vid behandling av dessa tillstånd. Detta blogginlägg bör inte betraktas som en vetenskaplig studie eller medicinsk rekommendation.

”Memantin har visats förbättra bl.a. språk, uppmärksamhet och socialt beteende”

Vårdprogram för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (Landstinget Östergötland)

Studien ”Memantine as treatment for compulsivity in child and adolescent psychiatry: Descriptive findings from an incompleted randomized, double-blind, placebo-controlled trial (länk)”

Totalt ingick 7 patienter i studien. 4 deltagare behandlades med memantin och 3 fick placebo. Patienter som fick memantin visade en mer uttalad minskning av sin CY-BOCS-poäng samt större förbättring enligt CGI-Improvement, jämfört med patienter som fick placebo. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. I studien skriver författarna att memantin är ett glutamatergiskt läkemedel som verkar vara en lovande kandidat för behandling av autismspektrumstörning (ASD) och tvångssyndrom (OCD) hos barn och ungdomar. Glutamat är en signalsubstans som spelar en viktig roll i hjärnans excitatoriska signalvägar, och memantin fungerar genom att blockera N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorn, som är involverad i glutamatmedierad signalering. Genom att reglera aktiviteten hos glutamat kan memantin bidra till att minska tvångsmässiga beteenden och förbättra social responsivitet hos personer med ASD och OCD.

Vad är CY-BOCS?

CY-BOCS står för ”Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale” och är ett bedömningsinstrument som används för att mäta svårighetsgraden av tvångssyndrom (OCD) hos barn och ungdomar. Det är en klinisk intervju som utförs av en professionell och består av en serie frågor för att bedöma förekomsten av tvångstankar och tvångshandlingar samt bedöma deras svårighetsgrad och störande effekt på patientens liv. Skalan används för att kvantifiera symptomen och följa upp förändringar över tid i samband med behandling eller intervention.

Vad är CGI-improvement?

CGI-Improvement är en bedömningsmetod som används för att bedöma den övergripande förbättringen hos en patient efter en behandling eller intervention. Det ger en subjektiv bedömning av förbättringen baserat på en skala med flera nivåer. Det används inom medicinsk forskning och klinisk praxis för att utvärdera effekten av behandlingar och rapportera resultat.

Styrkor med studien

  • Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad design
  • Etiska godkännanden

Svagheter med studien

  • Liten deltagarstorlek: Studien nämner svårigheter med rekrytering och en liten deltagarstorlek, vilket kan begränsa generaliserbarheten av resultaten.
  • Begränsad information om tolerabilitet och säkerhet: Studien ger inte specifik information om tolerabilitet och säkerhet hos memantin i denna population.

Studien ”Safety and Efficacy of Memantine in Children with Autism: Randomized, Placebo-Controlled Study and Open-Label Extension (länk)”

I den här studien fann man ingen bevisad effekt av memantin (vid de doser som användes) för att behandla kärnsymtomen vid autism. Behandlingen visade sig dock vara säker och väl tolererad. Det fanns inga akuta problem med laboratorievärden eller EKG-resultat, och ökad irritabilitet och agitation, som tidigare hade rapporterats i mindre studier, var inte betydande problem i denna studie. Baserat på den goda säkerhetsprofilen och den starka placeboeffekten finns det möjlighet att memantin kan vara ett användbart alternativ för andra sjukdomar som påverkar barn, skriver författarna.

Styrkor med studien:

  • Randomiserad, placebokontrollerad design vilket minimerar risken för bias.
  • Lång uppföljningstid (48 veckor)
  • Nogranna bedömningar av säkerhet, tolerabilitet, övervakning av biverkningar, vitala parametrar och EKG.

Svagheter med studien:

  • Ingen signifikant skillnad mellan memantin och placebo.
  • Studien inkluderade endast barn med autism
  • Både placebo- och memantingrupp visade förbättringar, vilket kan tyda på placeboeffekt.

Psychopharmacology Institute

En video från Psychopharmacology Institute beskriver memantin som potentiell läkemedelskandidat till barn och unga med autism (ASD) och tvångsbeteende (OCD). I videon förklarar även David R. Rosenberg, MD att även om det är en lovande läkemedelsbehandling, så saknas det fortfarande studier som bekräftar dess effekt.

Use of Memantine in Autism Spectrum Disorder: a Case Report

I den här fallrapporten från Marshall University (2018) mättes memantinets effekt genom observationer och rapporter från både föräldrarna och patientens skola. Dessa observationer rapporterade konsekventa förbättringar inom socialt samspel, kommunikation och aggressivt beteende, med märkbara framsteg i användningen av både verbal och icke-verbal uttrycksspråk.

Läs mer:

Human psychopharmacology: ”The effect of memantine in adult patients with attention deficit hyperactivity disorder”.

PLOS: ”The Therapeutic effect of Memantine through the Stimulation of Synapse Formation and Dendritic Spine Maturation in Autism and Fragile X Syndrome

Journal of child and adolescent psychopharmacology ”Safety and Efficacy of Memantine in Children with Autism: Randomized, Placebo-Controlled Study and Open-Label Extension

Elsevier: ”Memantine as treatment for compulsivity in child and adolescent psychiatry: Descriptive findings from an incompleted randomized, double-blind, placebo-controlled trial

National Library of Medicine: ”Efficacy of Memantine as Adjunct Therapy for Autism Spectrum Disorder in Children Aged <14 Years

Frontiers in Neuroscience: ”Excitation/Inhibition Modulators in Autism Spectrum Disorder: Current Clinical Research

MDPI: ”Chemical Modulators for Targeting Autism Spectrum Disorders: From Bench to Clinic

Internetmedicin.se: ”Tvångssyndrom (OCD)

Mashall University: ”Use of Memantine in Autism Spectrum Disorder: a Case Report

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.