Category : Farmakokinetik

Home » Archive by category : Farmakokinetik

Ett läkemedels terapeutiska index (terapeutisk bredd, terapeutiskt fönster) får man om man dividerar dosen som resulterar i toxicitet med dosen ger en önskvärd behandlingseffekt. Begreppet terapeutiskt index visar säkerhetsmarginalen beträffande ett läkemedel genom att titta på det förhållandet mellan effekt och skadlig dosering. Generellt gäller att ett läkemedel med lågt terapeutisk index (= snäv terapeutisk bredd) ..

Read more

När ett läkemedel absorberats till cirkulationen kommer läkemedlet sedan fördelas till kroppens alla vävnader. I vilken omfattning som läkemedlet fördelas bestäms bl.a. av substansens egenskaper såsom fettlöslighet, laddning vid fysiologiskt pH. Distributionsvolym är ett mått på denna distribution och anges i liter eller liter/kg. Ju mindre mängd läkemedel som stannar kvar i blodbanan, desto större ..

Read more

Biologisk tillgänglighet (biotillgänglighet) är ett mått på hur stor andel en läkemedelssubstans som når den systemiska cirkulationen. Vid per oral administrering kommer läkemedlet passera levern innan den systemiska cirkulationen nås, detta kallas för en ”första passage”-effekt . Många läkemedel metaboliseras i stor del redan vid denna första passage genom levern och tunntarm. Läkemedlet biologiska tillgänglighet är också ..

Read more

Vid 0:e (nollte) ordningens kinetik är eliminationshastigheten konstant på grund av att enzymsystem är mättade. Läkemedel som elimineras enligt denna kinetik är väldigt känsliga för dosökning. Alkohol är ett exempel på en substans där denna kinetik tillämpas. Se även 1:a ordningen..

Read more

Med läkemedelsinteraktion avses att läkemedel X påverkar effekten av läkemedel Y. Dessa interaktioner kan vara av både farmakokinetisk och farmakodynamisk karaktär. Farmakokinetiska interaktioner kan påverka läkemedlets absorption, distribution, metabolism och elimination. Ett exempel på en farmakokinetisk interaktion är tetracyklin och järnpreparat. När dessa administreras samtidigt bildar de ett komplex vilket absorberas dåligt. En vanlig interaktion ..

Read more

Farmakokinetiken beskriver kroppens påverkan på läkemedlet över tiden. Ett viktigt begrepp inom farmakokinetiken är clearance. Clearance är den volym av en kroppsvätska från vilket ett läkemedel elimineras över en viss tid. Den totala hastigheten ett läkemedel elimineras är proportionell mot medlet clearance och medlets koncentration. Eliminationshastigheten = Clearance * läkemedlets kon..

Read more

Parenteralt = ”vid sidan av tarmen”. När ett läkemedel administreras parenteralt, ges medlet ofta via en injektion. Vid detta administreringssätt behöver inte läkemedlet passera någon barriär för att nå cirkulationen, och används ofta då en snabb effekt är önskvärd. De vanligaste parenterala administrationsvägarna är intravenös (i.v), intramuskulärt (i.m) och subkutan (s.c). Andra parenterala administrationssätt är ..

Read more

Topikal administration innebär en lokal applicering, där man önskar en lokal effekt. Korticosteroider är ett exempel där ofta topikal administrering används där substansen appliceras i form av en salva. Ögonsalvor, vagitorier och näsdroppar är andra exempel på topikala administreringsformer. Trots att topikal administrering har en lokal effekt absorberas dock substansen i vissa fall även och ..

Read more