Farmakologiska effekter av tobaksrök

Fyrkant

Tobaksrök, särskilt rök från cigaretter, innehåller många kemikalier som kan påverka CYP-enzymer. Det mest kända och kliniskt signifikanta CYP-enzymet som påverkas av tobaksrök är CYP1A2. Polyaromatiska kolväten i tobaksrök, såsom bens(a)pyren, är kända för att inducera CYP1A2. Induktionen av CYP1A2 kan leda till ökad metabolism av vissa läkemedel som metaboliseras av detta enzym, vilket kan minska deras terapeutiska effekt eller öka risken för läkemedelsinteraktioner.

Läkemedel som delvis eller huvudsakligen metaboliseras av CYP1A2:

Teofyllin

Teofyllin är en bronkodilator som används för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Teofyllin metaboliseras främst av CYP1A2, och dess metabolism kan påverkas av interaktioner med andra läkemedel och genetiska variationer i CYP1A2. Eftersom teofyllin har ett smalt terapeutiskt intervall är det viktigt att noggrant övervaka dess plasmakoncentrationer och justera dosen enligt individuella patientbehov.

Klozapin

Klozapin är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla schizofreni och andra psykotiska störningar, särskilt hos patienter som inte svarar på andra antipsykotiska läkemedel. Klozapin metaboliseras huvudsakligen av CYP1A2 (och delvis av CYP2D6 och CYP3A4). Interaktioner med andra läkemedel som påverkar CYP1A2 och genetiska variationer i detta enzym kan påverka klozapins metabolism och kräver noggrann övervakning och dosjustering.

I praktiken innebär det att om en person som regelbundet tar klozapin slutar att röka kommer det resultera i en ökad koncentration av klozapin, vilket kan få allvarliga negativa konsekvenser. Rökning är också mycket vanligare bland personer med schizofreni jämfört med den allmänna befolkningen. Studier har visat att mellan 60% och 90% av personer med schizofreni röker.

Ett patientfall

En 45-årig man som lider av schizofreni har behandlats med klozapin i flera år för att kontrollera sina psykotiska symtom. Han har varit en regelbunden rökare under hela denna period. Plötsligt beslutar han sig för att sluta röka.
När mannen slutar röka påverkas hans kropp på flera sätt. För det första kommer nivåerna av nikotin i hans kropp att minska och detta kan leda till abstinenssymtom som irritabilitet, ångest, sömnsvårigheter och ökad aptit. Dessa abstinenssymtom börjar vanligtvis inom några timmar efter att ha slutat röka och kan vara i flera veckor.
För det andra kommer upphörandet av rökning att minska induktionen av CYP1A2, enzymet som huvudsakligen metaboliserar klozapin. Eftersom rökning tidigare har ökat metabolismen av klozapin, kommer plötsligt rökstopp att minska metabolismen av klozapin. Detta leder till högre plasmakoncentrationer av klozapin i kroppen.
Högre klozapinnivåer kan öka risken för biverkningar relaterade till läkemedlet. Mannen kan uppleva ökad sedering, yrsel, ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall vid uppresning), förstoppning, överdriven salivering och viktuppgång. I mer allvarliga fall kan han uppleva klozapininducerad agranulocytos, en potentiellt livshotande minskning av vita blodkroppar som ökar risken för infektioner.

Olanzapin

Ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. Olanzapin metaboliseras främst av CYP1A2, och rökning kan öka dess metabolism, vilket leder till lägre plasmakoncentrationer och potentiellt minskad effektivitet.

Fluvoxamin

Ett antidepressivt läkemedel som tillhör klassen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Fluvoxamin metaboliseras delvis av CYP1A2, och rökning kan påverka dess metabolism och plasmakoncentrationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.