Clearance

Home » Farmakokinetik » Clearance
Farmakokinetik 1 kommentar

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från ett visst läkemedel. Man anger clearance i milliliter blod som renats från ett visst läkemedel per minut (ml/minut)
Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är max 125ml/min och clearance kan således inte överstiga detta.

One thought on - Clearance

  • Borde inte clearence kunna överstiga GFR? Tex om levern meatboliserar det separat, eller om läkemedlet också sekreteras efter glomeruli i njuren?

LEAVE A COMMENT