Succinylkolin (depolariserande perifer muskelrelaxerande) är ett läkemedel som binder kompetetivt till de nikotina acetylkolinreceptorerna och används framför allt vid intubering. Eftersom den neuromuskulära mottagarcellen inte får möjlighet till repolarisering blir resultatet en blockad av signalöverföring. Denna farmakokinetiska egenskap förklarar varför patienten initialt får kramper, för att därefter bli pa..

Read more

Atropin (antikolinergt läkemedel) har hög affinitet för muskarina receptorer, där dess antagonistiska verkan gör att acetylkolin hindras att binda till receptorn. Atropin är både en central och perifer muskarin blockerare. Gastrointestinalkanalen: Atropin minskar aktiviteten (dock ej saltsyraproduktionen) Urinvägarna: Atropin minskar motiliteten i urinblåsan Hjärt-kärlsystemet: Vid låga doser sker en minskning av hjärtfrekvensen (bradykardi), vid högre doser ..

Read more

När ett läkemedel absorberats till cirkulationen kommer läkemedlet sedan fördelas till kroppens alla vävnader. I vilken omfattning som läkemedlet fördelas bestäms bl.a. av substansens egenskaper såsom fettlöslighet, laddning vid fysiologiskt pH. Distributionsvolym är ett mått på denna distribution och anges i liter eller liter/kg. Ju mindre mängd läkemedel som stannar kvar i blodbanan, desto större ..

Read more

Biologisk tillgänglighet (biotillgänglighet) är ett mått på hur stor andel en läkemedelssubstans som når den systemiska cirkulationen. Vid per oral administrering kommer läkemedlet passera levern innan den systemiska cirkulationen nås, detta kallas för en ”första passage”-effekt . Många läkemedel metaboliseras i stor del redan vid denna första passage genom levern och tunntarm. Läkemedlet biologiska tillgänglighet är också ..

Read more

Blodtrycket bestäms av perifer resistans (motståndet i perifera kärl) och hjärtminutvolym (slagvolym x frekvens). Dessa två fysiologiska parametrar är även angreppspunkter för många antihypertensiva läkemedel. Hypertoni betyder högt blodtryck och är en våra vanligaste folksjukdomar. Hypertoni har flera allvarliga konsekvenser om det inte behandlas såsom hjärtsvikt och stroke. Normalt blodtryck: 120/80 mmHg Mild hypertension: 140-180/90-105 ..

Read more

Paracetamol är den aktiva substansen i Alvedon, men andra kända generikapreparat är även Panodil och Pinex. Verkningsmekanismen för paracetamol är oklar, men substansen har en analgetisk (smärstillande) och antipyretisk (febernedsättande) effekt. Paracetamol omvandlas till den reaktiva metaboliten N-acetyl-imidochinon, som i sin tur inaktiveras genom bindning till glutation. Om det bildas för mycket metaboliter (som vid ..

Read more

Histamin syntetiseras och lagras i ex. mastceller, och frisätts vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Histamin verkar sedan genom att aktivera histaminreceptorer. H1-receptorer: Vasodilatation, kontraktion av glatt muskulatur i bronkerna, ökad kärlpermabilitet (svullnad, rodnad) H2-receptorer: Stimulering av magsaftsekretion, ökar hjärtfrekvens (cimetidin, ranitidin och famotidin är kompetetiva H2-antagonister) H3-receptorer: Presynaptisk au..

Read more